OBCHODNÍ PODMÍNKY

Poskytovatel služeb: Ing. Ilona Jáchymová, s místem podnikání Krynická 500/19, 181 00 Praha 8, IČO 67395261, webové stránky www.nwterapiechuzi.cz, tel: +420 724 738 856, e-mail: ilona.jachymova@seznam.cz (dále též “poskytovatelka”)

Preambule

Toto jsou obchodní podmínky, kterými se řídí poskytování lektorských a jiných souvisejících služeb pro lekce Nordic Walkingu poskytovatelkou prostřednictvím internetových stránek www.nwterapiechuzi.cz a vztah mezi poskytovatelkou a jejím klientem.

 1. Vymezení pojmů
  1. Akce – individuální lekce, skupinová lekce nebo výlet, pořádané poskytovatelkou pro klienty v souvislosti s poskytováním lektorských služeb Nordic Walkingu, na které se klient dobrovolně přihlásil.
  2. Klient – zájemce o služby nabízené poskytovatelkou, který s ní za účelem poskytnutí těchto služeb uzavírá smlouvu.
  3. Kurzovné – cena služeb specifikovaná v článku 3 těchto podmínek.
  4. Poskytovatelka – Ing. Ilona Jáchymová, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti, a která přímo poskytuje lektorské služby Nordic Walkingu.
  5. Smlouva – smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi poskytovatelkou a klientem.
  6. Služby – veškeré služby poskytované poskytovatelkou klientovi za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách.
  7. Webové stránky poskytovatelky - www.nwterapiechuzi.cz
 1. Předmět smlouvy, objednání služby
  1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky zajistit klientovi účast na akci, a závazek klienta uhradit za účast na akci finanční odměnu poskytovatelce.
  2. Službu lze objednat prostřednictvím e-mailové adresy: ilona.jachymova@seznam.cz, nebo též telefonicky na čísle +420 724 738 856. Údaje poskytnuté klientem při objednání služby považuje poskytovatelka za správné.
  3. Smlouva je uzavřena potvrzením přihlášky ze strany poskytovatelky, a to elektronickou poštou na adresu uvedenou v e-mailu či sdělenou telefonicky. V případě telefonických objednávek je smlouva uzavřena ústně.
  4. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady klienta vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na telefonní hovory, mobilní připojení) hradí klient sám a neliší se od základní sazby.
 1. Cena služby (kurzovné) a platební podmínky
  1. Cena služeb je uvedena na webových stránkách poskytovatelky.
  2. Cenu za poskytování služeb a účast na akci klient uhradí po obdržení daňového dokladu (faktury) vystaveného poskytovatelkou po objednání služby způsobem uvedeným v čl. 2, a zaslaného na e-mail uvedený klientem v této objednávce.
  3. Klient uhradí kurzovné nejpozději 3 dny před konáním akce bankovním převodem, pokud nejsou v daňovém dokladu/faktuře uvedeny podmínky jiné. Úhrada v hotovosti není možná.
  4. Smlouva mezi poskytovatelkou a klientem je účinná okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatelky.
 1. Odstoupení od smlouvy
  1. Klient má právo od smlouvy odstoupit. Pro odstoupení od smlouvy je nutné poskytovatelce zaslat e-mail obsahující identifikační údaje klienta (minimálně jméno a příjmení), označení data uzavření smlouvy či data konání akce a výslovné oznámení, že klient odstupuje od uzavřené smlouvy. Odstoupení od smlouvy klient zašle na e-mailovou adresu poskytovatelky ilona.jachymova@seznam.cz Odstoupení od smlouvy ze strany klienta je možné nejpozději do 24 hodin před konáním akce.
  2. Klient bere na vědomí, že služby poskytovatelky jsou službami využití volného času poskytovanými v určeném termínu a na základě této skutečnosti nemůže odstoupit od smlouvy, není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak. Klient souhlasí s tím, aby služby poskytovatelky byly poskytnuty před uplynutím zákonných lhůt pro odstoupení od smlouvy a bere na vědomí, že v takovém případě nemá na odstoupení od smlouvy právo.
  3. Poskytovatelka má právo od smlouvy odstoupit a klienta z akce vykázat v následujících případech, přičemž odstoupení lze v takovém případě provést i ústně:
   1. klient je pod vlivem návykových látek (alkohol, drogy apod.),
   2. klient svým nevhodným chováním akci narušuje,
   3. z důvodu bezpečnosti klienta (např. v případě nevhodného obutí).
 1. Vrácení kurzovného a náhrada lekcí
  1. Poskytovatelka vrátí kurzovné:
   1. v plné výši, pokud dojde k odstoupení od smlouvy způsobem uvedeným v čl. 1 nejpozději 48 hodin před zahájením akce.
   2. snížené o 300 Kč, dojde-li k odstoupení od smlouvy způsobem uvedeným v čl. 1 v době méně než 48 hodin před zahájením akce.
  2. Poskytovatelka nevrací kurzovné, ani jeho část:
   1. dojde-li k odstoupení od smlouvy později než 24 hodin před konáním akce, s výjimkou čl. 1.2,
   2. jedná-li se o akci jednodenní,
   3. zúčastnil-li se klient akce alespoň částečně,
   4. pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v čl. 3.
  3. Náhrada lekcí v případě absence je možná při splnění těchto podmínek:
   1. klient zaslal poskytovatelce na e-mail nejpozději 24 hodin před konáním akce e-mail s informací o absenci, a současně
   2. náhradní lekci je možné uskutečnit nejpozději do 1 měsíce od původně stanoveného termínu, pokud nebude písemně sjednáno jinak,
 1. Řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb
  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, https://www.coi.cz/.
 1. Ochrana osobních údajů
  1. Ochrana osobních údajů klienta je upravena v samostatném dokumentu nazvaném Zásady zpracování osobních údajů.
  2. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že je poskytl dobrovolně.
 1. Závěrečná ustanovení
  1. Přihlášením se na akci Nordic Walking klient potvrzuje, že je zdravý a není si vědom zdravotních problémů, které by mu bránily vykonávat pohybovou aktivitu v přírodě.
  2. Pokud klient nezná svůj zdravotní stav, svou účast na akci je povinen konzultovat se svým ošetřujícím lékařem před objednáním akce. V případě nejistoty je klient povinen svoji účast na akci konzultovat se svým ošetřujícím lékaře před objednáním na akci. Pokud se u klienta v průběhu akce vyskytne zdravotní problém, je povinen o této skutečnosti ihned informovat poskytovatelku.
  3. Uživatelé stránek berou na vědomí, že informace a názory uvedené na těchto stránkách jsou výsledkem dosavadních praktických zkušeností a teoretických znalostí poskytovatelky. Užíváním těchto stránek nepřenáší uživatelé stránek svoji osobní odpovědnost za své úspěchy či neúspěchy a za svůj zdravotní stav na poskytovatelku.
  4. V průběhu akcí jsou poskytovány informace vedoucí k úpravě pohybových zvyklostí, které doporučují respektované veřejné společnosti a organizace. Poskytovatelka v průběhu akcí neposkytuje informace a doporučení vedoucí ke změnám jídelníčku a stravovacích zvyklostí, ani neprodává výživové doplňky či dietní potraviny.
  5. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2019.
  6. Poskytovatelka si vyhrazuje právo na změnu či doplnění znění obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.